تلفن :                                   ۵۷۸۸ ۲۸۴۲ ۹۸۲۱+

فکس :                        ;            ۵۷۸۸ ۲۸۴۲ ۹۸۲۱+

موبایل :                                    ۵۷۸۹ ۶۰۸ ۹۸۹۱۲+

ایمیل :                   ;              [email protected]

سامانه پیامکی :                   ;           ۲۰۰۰ ۵۴۱۱ ۵۰۰۰

مدیریت شبکه های اجتماعی | مدیریت اینستاگرام