تلفن :                                   5788 2842 9821+

فکس :                        ;            5788 2842 9821+

موبایل :                                    5789 608 98912+

ایمیل :                   ;              [email protected]

سامانه پیامکی :                   ;           2000 5411 5000

مدیریت شبکه های اجتماعی | مدیریت اینستاگرام